Orientační název pro fotku

Obec Terezín

Obec s vinařskou tradicí na Jižní Moravě

Evidence obyvatel - trvalý pobyt

Přihlášení k TP

Občan se přihlašuje k trvalému pobytu do obce. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.  Údaj o místu trvalého pobytu občana je proto považován za údaj evidenční, mající význam pro výkon veřejné správy.
Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je určen pro bydlení, individuální rekreaci nebo ubytování a k tomuto účelu je i zkolaudován a označen číslem popisným, evidenčním, popř. orientačním.

Kam se obrátit při změně trvalého pobytu (dále jen TP):

 • občan ohlásí změnu TP na Obecním úřadě v Terezíně.

Kdo hlásí změnu trvalého pobytu:

 • občan starší 15 let,
 • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům (přihlášení se k TP) byla rozhodnutím soudu omezena, žádá soudně ustanovený opatrovník,
 • za občana mladšího 15 let hlásí změnu TP na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu zákonný zástupce, tj. matka, otec, popř. osvojitel nebo pěstoun, jemuž bylo dítě svěřeno pravomocným rozhodnutím soudu do péče,
 • občan, jehož způsobilost k právním úkonům (ne k přihlášení se k TP) byla rozhodnutím soudu omezena,
 • za občana může změnu místa TP hlásit i jím pověřený zmocněnec na základě plné moci s ověřeným podpisem.

Jak se přihlásit k trvalému pobytu v obci:

 • vyplnit a podepsat na obecním úřadě přihlašovací lístek k trvalému pobytu,
 • prokázat se platným občanským průkazem, u něhož není oddělena část v důsledku změny trvalého pobytu,
 • uhradit v hotovosti správní poplatek 50 Kč, 
 • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívaní( nájemní smlouva, podnájemní smlouva, dohoda o ubytování) nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba (za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněná užívat objekt nebo jeho vymezenou část, nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení) potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny,
 • předložit rodný list dítěte, které je mladší 15 let,
 • případně doložit oprávnění k zastupování občana (např. provomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníkem).

Jak přihlásit občana ČR ze zahraničí:

 • doložit občanství ČR - tzn. platný cestovní pas ČR nebo osvědčení o státním občanství ČR, rodný list, doklady dle rodinného stavu - oddací list, pravomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní list. Jedná-li se o událost nastalou v zahraničí, je nutno mít tyto doklady ze zvláštní matriky v Brně, další postup při přihlášení k TP - viz. výše.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

 • zrušení údaje o místě trvalého pobytu se uskuteční na základě návrhu vlastníka objektu nebo oprávněné osoby,
 • poté bude vydáno rozhodnutí dle § 12, zák. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Obecní úřad Terezín má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o přenesené působnosti s městem Hodonín, které vyřizuje rušení TP ve správním řízení.  

Ukončení trvalého pobytu na území ČR:

 • povinností je ohlásit tuto skutečnost ohlašovně podle místa trvalého pobytu (občan odevzdá občanský průkaz do úschovy a místo něj dostane „Potvrzení o občanském průkazu“ z důvodu ukončení TP na území ČR),
 • při písemném oznámení o ukončení trvalého pobytu na území ČR je nutný úředně ověřený podpis občana.

Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel:

 • vyplnit žádost o poskytnutí údajů z informačního systému a podepsat před pracovníkem evidence obyvatel, ohlašovny,
 • nemůže-li se žadatel dostavit osobně, může žádost poslat poštou, na žádosti musí být ověřený podpis,
 • uhradit v hotovosti správní poplatek 50,- Kč), děti mladší 15 let - bez poplatku.

Související právní předpisy:

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel;
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích;
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

další informace o hlášení trvalého pobytu získáte ZDE
ARSY line