Orientační název pro fotku

Obec Terezín

Obec s vinařskou tradicí na Jižní Moravě

Historie

Vznik a vývoj obce

Katastrální území obce Terezín patří do oblasti starého sídelního území, to je území, které bylo osídlováno již od starší doby kamenné. Doklady o pravěkém a časně středověkém osídlení katastru jsou však velmi sporadické.
Terezín patří mezi nejmladší obce v okrese Hodonín. Obec byla založena v době rozpadu feudálního systému, který se nedal udržet ani násilnými metodami. Nezájem nevolníků, zaostalost výroby, hlad po půdě na jedné a nevyužité půdní fondy na druhé straně, to vše podnítilo úvahy o dílčí reformě. Tak vzniká i obec Terezín. Je jedním z konkrétních výsledků tereziánských reforem a změn v hospodaření. Vznik obce je datován rokem 1774 a název  byl převzat ze jména císařovny Marie Terezie.
Původně založená osada se nacházela 400 m severněji od současné polohy obce, ale časté záplavy z Kobylského jezera a nezdravá voda přinutily osadníky, aby roku 1796 přestěhovali své usedlosti do dnešní polohy.
Také jméno obce podlehlo změnám. Původní Terezín se z neznámých důvodů mění  od roku 1889 na Terezov  a v roce 1910 je opět úřední cestou změněn na Terezín. Název Terezov se však sporadicky udržuje až do dnešních dnů.
Původními obyvateli byli osadníci z Hovoran, dosídlenci z Chorvatska a několik Francouzů

Zajímavosti z historie obce

V roce 1824 byla na pozemku, darovaném vrchností postavena škola - chalupa krytá slámou, kterou navštěvovalo 54 žáků. V roce 1871 byla jako nevyhovující prodána a obec vystavěla novou jednotřídní školu.

Na jaře1893 byl rozebrán opuštěný dřevěný větrný mlýn, který stával na nejvyšším místě východně od obce. Dodnes se toto místo nazývá "větřák".

V roce 1900 byl v obci založen chudinský fond. Do tohoto fondu byly ukládány všechny pokuty za nepravosti, kterých se občané dopustili a pak se z něho vyplácely podpory potřebným občanům.

V roce 1906 byla zahájena výstavba železniční dráhy Čejč - Ždánice a v roce 1908 na trati dlouhé 26 km začaly pravidelně jezdit vlaky.

V roce 1922 obdrželi občané obce dotaci ve výši 148.900 korun na odvodnění zamokřených pozemků od státu.

V roce 1925 zakládají občané sbor dobrovolných hasičů a kupují požární stříkačku a výzbroj.

Rok 1928 je významný elektrofikací obce, v únoru se rozzářila světla ve 45 domácnostech obce.

V roce 1930 byl položen základní kámen pro výstavbu místního kostela.ARSY line