Pátek 03.04.2020

Podívejte se, jaké je aktuální počasí Slunce

O obci

Terezín je malou vinařskou obcí s 410 obyvateli. Obec vznikla v roce 1774 a byla pojmenovaná po císařovně Marii Terezii. Dominantou obce je kostel Nejsvětějšího srdce Páně, pocházející z roku 1932. Dlouholetou tradici zde má vinařství.

Vesnice roku 2007

Obec Terezín

Oficiální internetové stránky

GPS.: 48.957158,16.941108
Okres Hodonín

1.4.2020

Odpad a jeho třídění v době karantény

Číst dále    

31.3.2020

Mimořádná opatření - krizoví pracovníci, zákaz vycestování do a z ČR

Číst dále    

Evidence obyvatel - trvalý pobyt

Přihlášení k TP

Občan se přihlašuje k trvalému pobytu do obce. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.  Údaj o místu trvalého pobytu občana je proto považován za údaj evidenční, mající význam pro výkon veřejné správy.

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je určen pro bydlení, individuální rekreaci nebo ubytování a k tomuto účelu je i zkolaudován a označen číslem popisným, evidenčním, popř. orientačním.

Kam se obrátit při změně trvalého pobytu (dále jen TP):

občan ohlásí změnu TP na Obecním úřadě v Terezíně

Kdo hlásí změnu trvalého pobytu:

občan starší 15 let

za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům (přihlášení se k TP) byla rozhodnutím soudu omezena žádá soudně ustanovený opatrovník

za občana mladšího 15 let hlásí změnu TP na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu zákonný zástupce, tj. matka, otec, popř. osvojitel nebo pěstoun, jemuž bylo dítě svěřeno pravomocným rozhodnutím soudu do péče

občan, jehož způsobilost k právním úkonům (ne k přihlášení se k TP) byla rozhodnutím soudu omezena

za občana může změnu místa TP hlásit i jím pověřený zmocněnec na základě plné moci s ověřeným podpisem

Přihlášení k trvalému pobytu:

vyplněný a podepsaný přihlašovací lístek k trvalému pobytu

platný občanský průkaz u něhož není oddělena část v důsledku změny trvalého pobytu

správní poplatek 50 Kč (v hotovosti) 

doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívaní( nájemní smlouva, podnájemní smlouva, dohoda o ubytování) nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba (za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněná užívat objekt nebo jeho vymezenou část, nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení) potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny

rodný list dítěte, které je mladší 15 let

doklad o oprávnění k zastupování občana (např. provomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníkem)

Přihlášení občana ČR ze zahraničí
doložit občanství ČR - tzn. platný Cestovní pas ČR nebo osvědčení o státním občanství ČR, rodný list, doklady dle rodinného stavu - oddací list, pravomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní list. Jedná-li se o událost nastalou v zahraničí je nutno mít tyto doklady ze zvláštní matriky v Brně
další postup při přihlášení k TP - viz. výše

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

zrušení údaje o místě trvalého pobytu na návrh vlastníka nebo oprávněné osoby

rozhodnutí dle § 12, zák. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Obecní úřad Terezín má uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu o přenesené působnosti s městem Hodonín, které vyřizuje rušení TP ve správním řízení.  

Ukončení trvalého pobytu na území ČR:

povinností je ohlásit tuto skutečnost ohlašovně podle místa trvalého pobytu (občan odevzdá občanský průkaz do úschovy a místo něj dostane „Potvrzení o občanském průkazu“ z důvodu ukončení TP na území ČR)

při písemném oznámení o ukončení trvalého pobytu na území ČR je nutný úředně ověřený podpis občana.

Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

vyplnit žádost o poskytnutí údajů z informačního systému a podepsat před pracovníkem evidence obyvatel, ohlašovny

nemůže-li se žadatel dostavit osobně, může žádost poslat poštou a na které bude ověřený podpis

správní poplatek 50,- Kč (v hotovosti), děti mladší 15 let - bez poplatku


Související právní předpisy:

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel;

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích;

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)


více informací získáte:  http://www.mvcr.cz/clanek/hlaseni-trvaleho-pobytu-996765.aspx


Soubory ke stažení

Otázky a odpovědi | pdf | 203,125 kB